تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 56 : )
56 : )
سلآمـ مهربونآ ^_^
به اولین روز ِمُردآد خوش اومدین
امیدوآرمـ زندگی تون مُدآومـ حول ِمحور ِعشق ُ شآدی ُ آرآمش بآشه :)
میدونمـ لفظ ِقلمـ حرفیدن به من نمیآد! اون متنمـ از یه کآنآل کِش رفتمـ 
بِلاَخره بعد ِچند روز برگشتمـ 
از این به بعد میخوآمـ پُر انرژی بنویسمـ ُ زود به زود آپ کنمـ
دنبآل ِبهونه بودمـ کِ تلگرآمـ ُ وآتس اَپمـ رو دیلیت کنمـ ، کِ یه سری اتفآقآ و دلخوریآ پیش اومد ُ من شرمنده ِعزیزی شدمـ و این کآرُ کردمـ 
#دوست جآن ِجآنآن؛ من از دست ِخودمـ عصبآنی بودمـ ُ حرفی برآی ِگفتن ندآشتمـ :( فرآر کِ نکردمـ
پآرسآل یه دوست ِبه ظآهر مُحترمـ ریـد به تصورآتی کِ ازش دآشتمـ و بیخیآلش شدمـ 
جدیدنمـ گند زده به چند نفر ِدیگه  آمآرش بَد در رفته، خدآ جوآب ِدل ـهآی ِشکسته رو میده! اون مآجرآ کلاً بآ این موضوعی کِ من مقصر بودمـ فرق دآشت ، هیچوقت حآضر نیستمـ از دستت بدمـ :* از همین تریبون بآزمـ ازت #عُذرخوآهی میکنمـ عزیزمـ
خلآصه من ُ جنآب ِیآر تصمیمـ گرفتیمـ خط همرآه اول بگیریمـ کِ شمآره ـهآمون نزدیک به همـ بآشه :) خدآرو شکر اوضآع خوبه ، عشـق ِمونم عـآلیه
جآ‌ دآره یه تچکر ِویـژه کنمـ از دوستآی ِگل ِهمیشه در صحنه
کِ هیچوقت تنهآمـ نذآشتن، همیشه خنده به لبآمـ آوردن و در نبودمـ نگرآنمـ شدن
#فآطمه ِامیر #سمآنه #مرجآن #ثمین #امـ البنین #فآطمه ِسهیل
دوسِتون دآرمـ عشقـآی ِمن 
[ترتیب ِاسمآ همـ همینجوری بود، منظور نگیرین]

اینمـ چَنتآ عکس :
#پیرآشکی ِ مُحی پَز ×کلیکـ×
#مآکآرآنی ژآن ×کلیکـ×
#آقاییمـ ×کلیکـ×
#لآکمـ ×کلیکـ×
#فنـدق ِمن ×کلیکـ×

[ جمعه 1395/05/1 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]