تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 57 : )
57 : )
چقـد خـوب بود امـروز.. دوستمـ منُ تو‌ یه گروه اَد کرد
گروه ِدورآن ِدبستـآن؛ همکلآسی ـهآی ِ#یـآزدهـ سآل ِپیشمـ
خیلی خوشحآلمـ که پیدآشون کردمـ 
فِلن پونزده مِمبریمـ دنبآل ِبقیه ایمـ
همه تغییر کردن ُ خوشگل شدن، بعضیآشونمـ ایرآن نیستن
کیمیـآ دو سآل ِبآ نآمزدش آنتآلیآس ُ قرآر ِبعد ِعروسی شون کآنآدآ زندگی کنن، نسـترن مجآرستآن ِبرآی تحصیل، رآویـس آمریکآ رفت ُ آمد دآره،خآنوآدش اونجآن ..
یـگآنه عکسآی ِحنآبندون ُ عروسیشُ فرستآد
همه عکس و وُیس فرستآدیمـ ، آیْدی ِاینستـآ دآدیمـ ُ فآلو کردیمـ همـُ
#دوم_مُـردآد_نود ُ پنج
+ خوشحآلی ِدیگمـ بآبت ِپیچوندن ِکلآس ریآضی ُ میآن ترمـ بود 
فردآ سآعت 10 تآ 4 کلآس دآرمـ ، هنوز کتآبشُ ندآریمـ چه وضشه 
چه غلطی کردمـ ترمـ تآبستونه بردآشتمـ تو این هوآی ِ...

~> همیشه میشه تمومـ کرد
فقط بعضی اوقآت دیگه نمیشه دوبآره شروع کرد …
موآظب همدیگه بآشیمـ ! لطفاً
#امشبُ_زهر ِمآرم_کردی_دیوسم 
#خصوصی 

خب دیگه فِلن هَمینـآ ^.^

тαgѕ: نوستـآلژی ،
[ شنبه 1395/05/2 ] [ 11:15 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]