تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 7 : )
7 : )
سـلـام دوسـت جـونـیـا  خـوبـیـن؟؟

مـا خـوبـیـم خـدا رو شـکـر 

عـرضـم بـ ه حـضـورتـون ایـن آپ مَـحـضِ اعـلـامِ وجـودِ 

اتـفـاق خـاصـی نـیُـفـتـاد کـه بـخـوام ثـبـت کـنـم 

هـردومـون سـرمـا خـوردیـم هـمـیـن دیـه 

فـقـط ایـنـکـه از هـمـیـن تـریـبـون تـشـکـر مـیـکـنـم از سـاجـده ـیِ عـزیـزم 

بـابـت حـرفـاـیِ قـشـنـگـت،آرومـم کـردی.خـیـلـی گـلـی 

و یـه تـشـکـر ویـژه از زهـره ـیِ مـهربـون و دوسـت داشـتـنـیـم 

اسـم مـنُ آقـایـیـمُ طـراحـی کـرده و مـنـم بـا اجـازت کـپـی مـیـکـنـم  ذوق مـرگ شـدم خـو 

دوشـنـبـه بـاربَـرون دعـوتـم ، چـهـارشـنـبـه حَـنـابَـنـدون و پـنـجـشـنـبـه عَـروسـی .. تـالـارِ شـادزیـن  کـوفـتـم نـشـ ه 

فـردا هـم نـوبـت آرایـشـگـاه دارم، اپـیـلـاسـیـون 

خـیـلـی خـوشـحـالـم؛ آخـه از عـیـد تـا حـالـا عـروسـی نـداشـتـیـم پـوکـیـدم 

 بـ ه امـیـد وصـالِ هـمـ ه ـیِ عـاشـقـا 

زیـنـب جـونـم تـو هـم بـیـشـتـر مـواظـب خـودت بـاش  نـگـرانـتـم عـزیـزِ دلـم

[ شنبه 1394/07/4 ] [ 02:24 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]