تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - ^.^
^.^
سَلآمـ خوآهرـیآ  صُبـحِ تون بخیـر

تآ حآلآ ایـن موقِـع آپ نَـکرده بودمـ ! یهـ هَمچیـن آدمـِ سَحـرخیزیـَمـ مَـن 

جـآتون سَبـز دیشـب عروسـی خیلـی خـوش گذشـت  منمـ تیـپ زده بودمـ 

حیـف کهـ یِکمـ تِـرآژِدی شـده بود ، همـه احسـآسآتی و اَشکـی شـدن 

آخهـ پـدرِ عروس چند سـآلیهـ فوت شده ُ عروس بهـ مآمآنش خیلی وآبستـَس

وقتـی دآشت بآ آهنگِ مخصوصِ مـآدر میرقصیـد کلی گریـه کرد دلمـ خیلـی گرفت 

ان شـآء الله وآسهـ هیچکی پیش نیـآد

تآ اخـرِ مرآسمـ وسط بودیمـ بهـ قولِ دی جِی تو پیستِ رَقـص 

خیلـی لآرج بود لآمصَب بآ آهنـگ هَمخوآنـی میکـردُ میرقصیـد

خلآصِهـ عروسُ همـرآهی کردیمـ ُ بهش شـآبآش دآدیمـ

بعـدِ شـآمـ بهـ همـه ـی دُخمَـلآ و بَچـه ـهآ یهـ حَنـآیِ خوجگل یآدگآرـی دآد 

وآسهـ منُ یکی کِش رَفت بیجـول 

خوشمـ نمیـآد از پُر حَرفـی

فِلَـن هَمینـآ بود اگهـ بآز یآدمـ اومـد مینویسمـ 

[ پنجشنبه 1394/11/22 ] [ 11:45 ق.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]