تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - وَلِنتـآیـن : |
وَلِنتـآیـن : |
سَلآمـ عزیـزآیِ دلمـ 

امیـدوآرمـ حآلتون خوب بآشـه‌ . چهـآردهِ فِوریـه روزِ عِشـق بآ تأخیـر مُبـآرکـ 

البتـه وآسـه من کِ هیـچ فَرقـی بآ روزآـیِ عآدی نَدآشت ، بَسـی مُزخـرَف بود!

نرسیدمـ به وِب سر بزنمـ کآمنتـآ همـ بی جوآب مونده فقط تأییدِشون کردمـ

نَ نِت دآشتمـ نَ شآرژ اصَن یه وَضی 

بی مَعـرفت نَشدمـ قول میدمـ وقتـی نِت گرفتمـ مُرتب به همتون سر بزنمـ ُ

پُستـآیِ خوجگلُ عکسـدآر بذآرمـ ، خودمـ از این یکنوآختـی خستـه شدمـ حَلآلمـ کنیـد

این روزـآ خیلـی بی حوصلمـ نمیدونمـ چِمه همش بخـآطرِ دلتنـگیِ 

دیگـه چیزـی بَرآمـ جذآب نیس! فِک کنمـ افسُـردگیِ مُزمِن ِ مُقـآوِمـ به دَرمـآن گرفتمـ 

بآید یه فکری به حآلِ خودمـ کنمـ 

دَرگیـرِ خونـه تکونـی عَسدیمـ ، مَلیحـه خآنومـ میـآد وآسه نظآفت

اول ویـلآ [تعطیلآتِ عیـد اونجـآییمـ ُ فآقدِ 3G می بآشد ، یَنی از نِت خَبرـی نیس]

بعدمـ ایـن خونمون

عیـدُ دوس دآرمـ امـآ این چیزآشُ نَ 

چه معنـی میده کُلِ خونـه رو بهَمـ میریزَن ُ تمیـز میکنن 

خونـه که عوض نمیشه.. فقـط بآ تغییرِ دکورآسیون خودشُ نشـون میده

مُبـلآمون آمـآده شد ، پآرچشُ هفتـه یِ قَبـل سفـآرش دآده بودیمـ 

ببخشیـد کِ زیـآد زِریـدمـ  مِرسـی کِ خوندیـن 

پ.ن: بعـدِ کُلی انتظآر تکلیفمـ روشَن شد 519213_800179.gif

انتخـآب وآحـدمـُ انجـآمـ دآدمـ ، شهـریَمـ شد یکـ میلیون

شنبـه ُ یکشنبـه ُ سه شنبـه کلآس دآرمـ

[ دوشنبه 1394/11/26 ] [ 03:00 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]