تبلیغات
❤ عـشــقِ ابَــدے ❤ - 43 : )
43 : )

چـی قشنگــــــ تــر از ...

تـــــــو رو دوستــــــ دآشتـــــن

تــــــــو رو بوسیـــــــدن ...

کنــــآر ِ تـــــــو نفـــــس کشیــــدن

لمـــــس ِ دستـــآی تـــــو

و نگـــآه بهـ چشمـــــآی تـــــــو ...

چه آرامشـــــی دآره ایـن زنـدگــــی

کنــــــآر ِ تـــــــــو  عشــقمـــــــــ


اِهمـ اِهمـ 

سلآمـ خوآهریـآ چطورین؟ 

مـنُ عشقـمـ عـآلی  حسـودآ در چه حـآلن 

خیلی وقته وب نیومدمـ متأسفـآنه وآیفـآی ندآرمـ بسته اینترنتی همـ جوآب نمیده

به بزرگوآریِ خودتون ببخشیـن

هَفتـه یِ قبل شـروعِ کلآسآمـ بود و آشنـآیی بآ محیـط جدیـد ..

اتفـآقِ خـآصی نیُفتـآد ، دو تآ از استـآدآمـُ بیشتـر از بقیـه دوس

خـدآ رو شکـر همـه چـی خوب پیش میره فقط اینکه هنوز عـآدت نکردمـ به این یونی

جمعـه همـ که انتخـآبآت بودُ من به استـآدمـ رأی دآدمـ اسمـ نمیبرمـ

امـآ انتخـآب نشـد بنـده خـدآ ، مهـم نیس هیچـی از ارزش ـهآش کمـ نمیکنـه

عمو جآنمـ میخوآست کآندیـد بشـه امـآ از دوستش که استـآدمه حمـآیت کرد

مـآهوآره همـ از اون روز تآ حآلآ قطع شده و اِستیـجُ آنلآیـن دنبـآل کردمـ

وَ امـآ ایـن هفتـه ، یکشنبـه سـآعت هَشتِ صبـح کلآس ریـآضی دآشتمـ منمـ که ضدِ ریـآضی

نرفتمـ گفتن بیشتـر از سه جلسـه غیبت حذف میشی

سـآعت 1 ُ نیمـ رفتمـ یونی اقتصـآدِ کلآن دآشتمـ بعدش مدیـریت رفتـآرِ سآزمـآنی

قبلش بآ آقـآمـ همـآهنگ کردمـ کلآسُ بپیچونمـ که بیشتـر بآ همـ بآشیمـ امآ استـآدِ بیشـول 

نذآشت برمـ بعـد کلآس سریـع خودمُ رسـوندمـ محلِ قرآر .. حـآلی به حولی

نمیتونمـ از حسِ اون لحظمـ بگمـ هربآر که میبینمش دوبـآره عآشقش میشمـ

سورپرایزمـ کرد بآ کلی پـآستیـل و اوجُلآتِ خوشمزه 

وآسمـ دفتـر و خودکآر اینـآمـ گرفت که درس بخونمـ 

دو تآ لآکِ جیغمـ گرفت چون دوس دآله گفته فقطمـ پیش خودش اونآ رو بزنمـ دآنشگآه اصَن نمیذآره دَفـآمـ میکنه

عیـدی منُ بچَمونمـ پیش پیش دآد وآسمـ یه یآددآشتمـ گذآشت[ آینده بهش نشون میدمـ ]

وآی فکـر همه جآشُ کرده بود من دَس خآلی رفتمـ  قربونش برمـ 

پیتـزآ سفـآرش دآد بآهمـ خوردیمـ تو دهنِ همـ گذآشتیمـ 

دهنیِ منمـ خورد.. نورِ محیـط کمـ بود نشـد عکسِ سلفـی بگیریمـ ×کلیک×

بعدمـ تو مآشیـن دستـآیِ همـُ گرفتیمـ و حسـآیِ خوب مُنتقل شد ..

9 اسفنـد تَبدیـل شُـد به بهتـریـن روزِ زندگیمـ

دیروزمـ تـولـد زینب جونمـ بود 21 سـآله شدنت مبـآرک آبجیِ گلمـ

ان شـآء الله هرچی از خـدآ میخوآی بهت بده و زودی وصـآلِ تون

امـروز مـآهگردمونه ، 17 مـآهگیِ عشقمـون مبـآرک

خدآیـآ شکـرت بخـآطرِ همـه چی

امروزمـ کلآس دآشتمـ ، اصول حسـآبدآری 2

یکی از بچـه ـهآ کیـکِ مآفیـن آورد جآتون خآلی ×کلیک×

استـآد جریمَش کرده بود اینمـ جدی گرفت وآسمون کیـک آورد

یه دوستِ جدیدمـ پیـدآ کردمـ به اسمـ هـآنیه ترمـِ 3 مدیـریت دولتـیِ

هفتـه ی خوبی بود

فردآمـ میرمـ بـآزآر

مـرسی که خوندین

فِلـن هَمینـآ : )

[ سه شنبه 1394/12/11 ] [ 08:45 ب.ظ ] [ مُحَـنـآ ] [ یـآدگـآرـی () ]